Preskakivanjevatrezamla?e.Tijekom stolje?a izgubili su se u našem narodu mnogi obi?aji i tradicije, ali ima i onih koji su se sa?uvali i u teško vrijeme za naš narod. Jedan od takvih su lile ili još poznatiji kao ivanjski krjesovi koji se pale uo?i blagdana svetog Ivana Krstitelja. Gledajmo u budu?nost, prošlost ostavimo iza sebe, re?i ?e neki, ne iz zlobe ve? u namjeri da se zaborave tragi?ni ratovi 20. stolje?a. No, ne možemo krenuti u sretniju budu?nost ako se ne osvrnemo na svoju bogatu prošlost.

Još od dolaska Hrvata na ovo podru?je u 7. stolje?u zadržali su se neki obi?aji. Tako je u hrvatskom narodu sa?uvan obi?aj koji je vezan uz no? 23. lipnja, dan uo?i blagdana sv. Ivana Krstitelja, sveca koji je u narodu prozvan sveti Ivo. Te ve?eri vidjet ?ete u mnogim katoli?kim selima u kojima žive Hrvati ispred ku?a plamen, vatru, simbol svjetlosti i dobra. Ljudi, okupljeni uz vatru, radosno gledaju u njezin sjaj, a oni mla?i, ja?i i spretniji, okušat ?e se i u preskakivanju vatre. Ovaj obi?aj potje?e još iz vremena kada su Hrvati imali višeboža?ku religiju i kada su, kao neuki, živjeli u Velikoj ili Bijeloj Hrvatskoj. To se paljenje vatre nazivalo krijes. Veli?alo je sunce, koje je u to vrijeme krajem mjeseca lipnja bilo najja?e i dani su bili najduži.

Nakon što su Hrvati u 9. stolje?u zajedno sa svojim knezovima od okolnih krš?anskih država Frana?ke i Bizanta primili krš?anstvo, nisu napustili ovaj obi?aj. Umjesto veli?anja sunca, vatra je po?ela veli?ati dobro i Krista. Uz radosna lica na slavlju vidljivi su i lete?i kukci koji samo u to doba svijetle zelenkastom svjetloš?u. Oni se u razli?itim krajevima nazivaju razli?ito, no najviše prema rije?i svjetlo, koje obilježava cijelu tu no?. Slavlje se uz dobar zalogaj i koju kap vina naj?eš?e oduži do kasno u no?. A onda dolazi i taj dan, 24. lipnja, dan svetog Ivana Krstitelja. Zaštitnikom mnogih kapelica, župa i crkava postao je ovaj svetac jer je narod slušaju?i pu?ke predaje o njemu znao da mu je najve?e oružje bila njegova vjera.

Bio je on sin Marijine ro?akinje Elizabete i muža njezina Zaharije. Krstio je u rijeci Jordanu sve one ljude koji su bili spremni po?i za Isusom Kristom. Kada je sam Isus došao na Jordan da se krsti, Ivan je rekao: “Da krstim tebe, kojemu nisam ni dostojan obu?e odriješiti”. No, prema Isusovoj zapovjedi, u?inio je to i pojavio se na nebu Duh Sveti u obli?ju goluba i glas je iz neba rekao: “Ovo je sin moj ljubljeni. U njemu je sva milina”. Mnogi su ljudi, vidjevši Ivana, pomislili da je on Isus Krist, Mesija, Pomazanik, pa su ga to upitali. Odgovor je bio prepun vjere i ljubavi prema Bogu. Rekao im je Ivan da on samo krsti vodom, ali do?i ?e onaj koji ?e krstiti ognjem i Duhom Svetim. Kao vje?ni duhovni uzor mnogim vjernicima, sv. Ivan Krstitelj ostat ?e putokaz onima koji žele živjeti boljim i svetijim životom, poput života kojim je živio sv. Ivan Krstitelj.

A ostat ?e još dugo i u sje?anju ljudi, narodnim pri?ama i obi?ajima, koje bi neki s po?etka ove pri?e bezobzirno odbacili. Nije naša povijest bila samo hrpa nasilja, borbi, ratova i napada. Bila je ona i puna dobrih i srda?nih Hrvata, puna ljudi koji su u najteža vremena turske vladavine o?uvali katoli?ku vjeru i obi?aje koje evo ovdje predstavljamo svima onima koji se za ovu temu imalo zanimaju. A važna je naša tradicija, jer bez prošlosti ne može se graditi ni bolja budu?nost. Slikovito to objašnjava narodna poslovica “Ako zaboraviš na svoje pretke, zaboravit ?eš i na svoje potomke”. Umro je sveti Ivan Krstitelj u ?vrstoj vjeri – zbog propovijedanja morala kralj Herod odrubio mu je glavu.

Željko Ma?i?

Wednesday, June 10, 2015 Josip Anušić Najave 30836
Proslava zaštitnika naše župe, sv. Vida, bit će u nedjelju 14. lipnja 2015., dakle, dan prije zbog lakšeg dolaska bivših, iseljenih, župljana. Svetu misu predvodit će fra Josip Božić, dugogodišnji gvardijan na Petrićevcu.
Friday, June 26, 2015 Josip Anušić Najave 31206
Najava: Na Gajiću u nedjelju 28.6.2015. proslava sv. Petra i Pavla u 10.30 sati. To je pučka misa za sve župljane i u isto vrijeme neće biti mise u župnoj crkvi. Svi znamo da je svetkovina apostolskih prvaka, svetih Petra i Pavla, 29. lipnja i ove godine to pada na dan ponedjeljak. Naš župnik, fra...
Monday, July 27, 2015 Josip Anušić Najave 31169
Gospa od Anđela ove 2015.g. dolazi na nedjelju. Proslava ovoga našega drugoga zaštitnika župe bit će u nedjelju 2.8. u 10.30 sat i, što je pogodno zbog mnogih iseljenih, a misno slavlje predvodit će biskup dr. fra Marko Semren, pomoćni banjolučki biskup. Napominjem i poziva se svaka dobra duša na...
Thursday, October 08, 2015 Josip Anušić Najave 31275
Subota 31.10. 2015. Dikevci, u 10.30 sati Gajić u 16.00 sati Nedjelja 1.11.2015. Svi Sveti Bijeda u 10.30 sati Crkvine 14.00 sati

Prilozi za potrebe župe, održavanja crkve, grobalja i dr. potrebe za rad župe i župnika. Dakle, oni koji ovamo dolaze, mogu kao i do sada, svoje priloge dati bilo u župnom uredu, bilo na grobljima. A oni koji žele mogu također uplatiti svoj prilog na račun:
ŽUPA SV. VIDA MUČENIKA BARLOVCI, BANJALUKA. Broj računa za uplate u valuti EURO: BA 39 3383 5048 5698 5643
Račun je otvoren kod
UNICREDIT BANK D.D. Poslovnica BANJALUKA, I. krajiškog korpusa 39 UNCRBA 22.
Potrebno je još navesti za što darujete svoj prilog (npr." Za župu" ili "za groblje Crkvene")
Rimokatolički župni ured BARLOVCI
Ramići 110
78 215 Dragočaj
Tel:+387 (0) 51 368 088
Župnik Fra IVO ORLOVAC, možete kontaktirati na slijedeći način. Mobitel **387 61 167 419.